ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน นำนักเรียนจำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน “พาน้องท่องเมืองหลวง”