เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน่านมารับบริการที่โรงเรียนน่านปัญญานุกูล