โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่านได้รับคัดเลือกสถานศึกษา“เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ(The Best Safety Practice)”ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค/ประเทศของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ