เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล โดยการนำของนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกับ มทบ.38 จัดกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ กิจกรรมเสาธง 5นาที เพื่อเสริมสร้างและปลุกจิตสำนึกที่ดีงามให้ เยาวชน รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกด้วยการขับร้องเพลงอย่างภาคภูมิใจ ทั้งนี้ทีมวิทยากรได้พบปะพูดคุยหน้าแถว ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีความสนใจ เกิดความรักหวงแหนและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน (ภาพกิจกรรม)