เมื่อวันนี้ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักในระบบประชาธิปไตย และปลูกฝังให้นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมการเลือกตั้ง ผู้นำนักเรียนเพื่อมาเป็นตัวแทนในการพัฒนาโรงเรียนน่านปัญญานุกูล (ภาพกิจกรรม)