เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มีการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ปีการศึกษา 2566โดยมีรองผู้อำนวยการนางนงคราญ ดวงตา เป็นประธานในพิธีการเปิดค่ายยุวชนคนคุณธรรมกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ  4 ส.จ.พ. ได้แก่ สะอาด สุภาพ สงบ สุจริตจิตอาสา และพอเพียง  ค่ายยุวชนคนคุณธรรมเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนน่านปัญญานุกูล โดยความร่วมมือจากผู้บริหาร ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำทำให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ (ภาพกิจกรรม)