เมื่อวันที่ 13 -17 กรกฎาคม 2566 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เข้าร่วมอบรมตามโครงการ พัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเพื่อเป็นนักแนะแนวมืออาชีพและสอนงานคนพิการ (Advance Job Coach for Person with Disability) และเพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้รับการแนะแนวอาชีพและสอนงานอย่างถูกต้องและเป็นระบบ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ Workability Thailand ณ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร