เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมแกะสลักเทียนพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไปและปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับ นักเรียน ในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งมี เป็นประจำทุกปี