เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย โดยบูรณาการในห้องเรียน มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประกอบด้วย การคัดลายมือ การอ่านออกเสียง การอ่านร้อยกรอง การวาดระบายสี และหนังสือเล่มเล็ก