เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการเกิดโรค ป้องกันการแพร่ระบาคของโรคไข้เลือดออก เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติด การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเสี่ยงจากสารเสพติดและตระหนักถึงโรค และการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย