เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม พัฒนาครูด้านกระบวนการเรียนการสอนเตามแนววอลดอร์ฟ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนแนววอลดอร์ฟ 2. เพื่อให้ครูและบุคลากรนำแนวการสอนไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และหอนอน