เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดอบรมวินัยและการรักษาวินัย โดย นางสาวพิมพ์ริฃา วังชากร นิติกรที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และนางสาวปิยพร วุยชัยภูมิ ผู้ช่วยนิติกร ให้ความรู้แก่คณะครู และบุคคลากรในโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล