เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดการอบรมการเงินและพัสดุ โดยมีนางสาวพิมสิริ พิชวงค์ นักวิชาการคลังชำนาญการ และคณะมาเป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุของโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล