โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน จัดพิธีเปิดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (การศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ภายใต้กรอบแนวคิด เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู คณะนักเรียน เข้าร่วมพิธีและให้การต้อนรับ สำหรับการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (การศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน และเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ได้พัฒนาการจัดการศึกษาสร้างปัญญาที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (การศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ประกอบด้วยโรงเรียนเฉพาะความพิการ 15 โรงเรียน และศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 16 ศูนย์ฯ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 1,686 คน ครูผู้ควบคุมนักเรียน จำนวน 1,271 คน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จำนวน 774 คน

ประมวลภาพกิจกรรมงานศิลปทั้งหมด https://sites.google.com/view/sillapa70-ss-north