เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมบูรณาการวันลอยกระทง นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ฝึกปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาม และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป