เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้รับเกียรติต้อนรับ คณะอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่นำบทเรียนโมดูลแบบ ปรับเหมาะ เรื่อง สุขภาวะทางเพศ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความบกพร่องทางปัญญา เป็นการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้บทเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์