เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู นำนักเรียนกลุ่มงานอาชีพการแสดงความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์ แสดงในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 15 สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลน่าน “Comprehensive Cleft Care in the Regional Area”ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน