โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ที่ 15 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ได้ประกาศตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 เป็นที่ดินราชพัสดุ ซึ่งอยู่ในความควบคุมของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข พื้นที่ทั้งหมด 551 ไร่กรมสามัญศึกษา โดยโรงเรียนน่านปัญญานุกูลขอใช้ที่ดินเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนจำนวน 81 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการหรือเด็กปกติให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยรับเด็กที่มีความบกพร่องสติปัญญาและบกพร่องทางการได้ยินในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายอนุวัชร์  วีระชาติพิทักษ์ชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนน่านปัญญานุกูล  โดยเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2540 เป็นปีแรก

ที่ตั้งและขนาด

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ตั้งอยู่ที่ 103 หมู่ 15 ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภูเพียง

จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ 81 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา ระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 4 กิโลเมตร

อาณาเขตของโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

ทิศเหนือ                    ติดต่อกับ         บ้านนิคม

ทิศใต้                       ติดต่อกับ         ศูนย์ราชการอำเภอภูเพียง

ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ         บ้านน้ำเกี๋ยน    

ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ         วัดพระธาตุแช่แห้ง

เขตพื้นที่ให้บริการ

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน  เป็นเขตพื้นที่บริการสำหรับเด็กที่มีความ บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการได้ยินในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา

แผนผังบริเวณโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

คำอธิบายตราสัญลักษณ์ เป็นรูปเสมาธรรมจักรสีทองภายใต้ฐานเสมามีรูปเด็กสวมเสื้อสีขาวพนมมือ รองรับด้วยชื่อโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน พื้นสีชมพูฟ้า ซึ่งหมายถึง การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยความรักความศรัทธา ความเอื้ออาทร เพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรือง ยึ่งขึ้นไปบนพื้นฐานความเป็นไทย

อักษรย่อของโรงเรียน: นน.ป.

สีประจำโรงเรียน : ชมพู – ฟ้า

คำขวัญประจำโรงเรียน: พัฒนาตน ให้เป็นคนดีของสังคม

ปรัชญาโรงเรียน: การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต

อัตลักษณ์: ผู้เรียนมีทักษะงานอาชีพ

เอกลักษณ์: ภูมิทัศน์สะอาด  บรรยากาศร่มรื่น