เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับข้าราชการครู นางสาวธัชพรรณ กันทะเนตร วิชาเอกการศึกษาพิเศษ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงราย และนางวนัชพร กันทะวัง วิชาเอกชีววิทยา จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน