กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2567

https://www.youtube.com/watch?v=xstiSAK-XEA&t=507s