เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมวันมาฆบูซา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไปและปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับนักเรียนในการอนุรักษ์กิจกรรมวันมาฆบูชา และให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา มีฐานการเรียนรู้ 4 ฐานได้แก่ ฐานที่ 1 เรียนรู้ รู้จัก วันสำคัญ (รับชม รับฟัง) ฐานที่ 2 สร้างสรรค์กิจกรรม (ทำใบงานศิลปะ) ฐานที่ 3 เครื่องสักการะบูชา (เตรียมดอกไม้ธูปเทียน) ฐานที่ 4 ต้นบุญ ต้นน้ำ (บันทึกความดีติดต้นไม้) ภาคบ่ายนักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ถวายสังฆทาน และฟังธรรมเทศนา ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง