เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนให้การต้อนรับ ผบ.มทบ.38 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา พระราชทาน จัดกิจกรรมมอบหนังสือเป็นสื่อแทนใจให้กับโรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดแก่นักเรียน ผ่านกิจกรรมการมอบหนังสือในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา