ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน โดยการนำของ นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นายพศิน นะชน พร้อมด้วยนักเรียน 1. นายกิตติธร   มณีศรี ชั้น ม.5/1 2.นายธีรพงษ์  แสงรัตน์ ชั้น ม.6/1 3. นายโกวิท    แซ่ท้าว ชั้น ม.6/2 เข้าร่วมโครงการ “เรียนดีมีความสุข พาน้องท่องประวัติศาสตร์” เดินทางรถไฟขบวนพิเศษสายกรุงเทพ (หัวลำโพง) – น้ำตกไทรโยคน้อย จ.กาญจนบุรี โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย เดินทางท่องเที่ยว เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่นอกห้องเรียน พร้อมกับทัศนศึกษาและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม สถานที่สำคัญ ตลอดถึงความสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี