เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับและรับการนิเทศจากคณะนิเทศ กำกับติดตาม งานระบบควบคุมภายในและความปลอดภัยในสถานศึกษา จากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนำโดย ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล