เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย จากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และพาคณะเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล