ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน

นักกีฬาโรงเรียนน่านปัญญานุกกูล  จังหวัดน่าน เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยโดยผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย  จำนวน 6 คน ผู้ฝึกสอนจำนวน 1 คน เข้าร่วมการแข่งขัน Special Olympics World Summer Games 2023 Berlin “เวิร์ลซัมเมอร์เกมส์ กรุงเบอร์ลิน  ปี …

ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการบริหารจัดการโรงเรียนพักนอน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคณะจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เข้าศึกษาดูงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการบริหารจัดการโรงเรียนพักนอน ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล

โครงการวิจัย การพัฒนาบทเรียนโมดุลแบบปรับหมาะ เรื่อง สุขภาวะทางเพศ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการ (บกพร่องทางสติปัญญา)

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้รับเกียรติต้อนรับ คณะอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่นำบทเรียนโมดูลแบบ ปรับเหมาะ เรื่อง สุขภาวะทางเพศ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความบกพร่องทางปัญญา เป็นการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้บทเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์