Spread the love
This image has an empty alt attribute; its file name is %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.png

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ส่งเอกสารสมัครโรงเรียนเพื่อรับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สทฐ. ระดับ ๔ ดาว ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงงานโรงเรียนคุณธรรมปีการศึกษา 2564

ประกาศ ผลการตรวจสอบคุณภาพ และยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รายละอียด)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประวัติธงชาติไทย

พระมหากษัตริย์รัชกาลที่1-10