เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  2565  โดยการนำของนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยมีการแห่เทียนจำนำพรรษา ไปถวายที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง และได้มีการแสดงชุด “ฟ้อนเทียน“เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่มีมาแต่โบราณ ปละปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  2565  โดยการนำของนางนงคราญ  ดวงตา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ในเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้นำในการชับเคลื่อนกิจกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง ปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยการนำของนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2565 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะร่วมงานสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมประกอบด้วยงานสัมมนาวิชาการ กีฬาสานสัมพันธ์ และงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยปีนี้นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมจากสมาคม และนางน้ำฝน เวศนารัตน์ ผู้เกษียณรับมอบโล่จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งใหม่ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งใหม่ ดร.นภาพร แสงนิล ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลภูเพียง ณ ห้องประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยในสถานศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรระดับชั้นเรียน “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ แนว Active Learning ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน