Spread the love

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ภาพกิจกรรม

เมื่อวันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กิจกรรม Big Cleaning ดูภาพกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑ พฤษจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา และการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้ ตามแนวทางของวอลดอร์ฟ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

การตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา 2562 งานอนามัยโรงเรียน 19 กันยายน พ.ศ.2562 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล โดย ผู้อำนวยการสมพงษ์ อุ่นใจ นำคณะครูบุคลากร และนักเรียนร่วมกันสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ในโรงเรียนโดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงสวยงามและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียน ภาพกิจกรรม

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ก๊าซชีวภาพ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

ดาว์นโหลดเอกสาร

download เอกสาร

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กิจกรรมข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ อยู่อย่างพอเพียง พิธีลงแขกเกี่ยวข้าว โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน photo

1 2 23