• วิสัยทัศน์

          “ โรงเรียนน่านปัญญานุกุล  เป็นโรงเรียนชั้นนำ บนพื้นฐานความเป็นไทย ”

นิยามศัพท์เฉพาะวิสัยทัศน์

1. โรงเรียนน่านปัญญานุกุล  หมายถึง  โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยิน และออทิสติก ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบสหศึกษา ประเภทอยู่ประจำ

2.เป็นโรงเรียนชั้นนำ หมายถึง  เป็นผู้นำความเป็นเลิศด้านอาชีพ กีฬา ศิลปะ และสุขภาพ  ในระดับภูมิภาค  เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

3. บนพื้นฐานความเป็นไทย   หมายถึง  มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • เป้าหมาย

1. เด็กพิการทุกคนในเขตพื้นที่บริการ ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอ ภาค และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็ไทยมีทักษะการประกอบอาชีพสุจริต  มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และอาคารสถานที่ ที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน

3. เป็นผู้นำความเป็นเลิศด้านอาชีพ กีฬา ศิลปะ และสุขภาพ เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

  • พันธกิจ

1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้คนพิการในเขตพื้นที่บริการให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมีค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย

3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ สื่อ   เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และอาคารสถานที่  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการมีส่วนร่วมเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา