ชื่อ : นายสมพงษ์ อุ่นใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ : นางนงคราญ ดวงตา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ชื่อ : นางมาลินี ธนะสมบัติ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ชื่อ : นายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ชื่อ : นางสาวชญาณ์ธินิดา บัวผัน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชื่อ : นางสาวปิยะมาศ ศรีโพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
ชื่อ : นางปนัดดา สินันตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน งานฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียน
ชื่อ : นางรวิสรา อินธิยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพวิชาการแผนกอนุบาล 
ชื่อ : นางชุรีกร ปัญญาภู
ตำแหน่ง : 
ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพวิชาการแผนกมัธยมศึกษา
ชื่อ : นางอัญชลี ทิพวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพวิชาการแผนกมัธยมศึกษา  งานรับนักเรียน
ชื่อ : นางมาติกา ศรีอ่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : งานหลักสูตรสถานศึกษา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    
ชื่อ : นางสาวปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานงบประมาณและสินทรัพย์ 
ชื่อ : นางสาวผกามาศ กุลหนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : งานแนะแนวและทุนการศึกษา
ชื่อ : นางณัฏฐาพร อุ่นใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : งานวัดผลประเมินผล  
ชื่อ : นางสาวจิตรลดา ต้นผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานบริการ
ชื่อ : นางกมลลักษณ์ ตันติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :งานบริหารการบัญชี 
ชื่อ : นางนันทิยา สุโนธร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียน งานฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียน
ชื่อ :  นางปุญชรัสมิ์ พสิษฐ์วัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 
ชื่อ :  นายโฆษิต นุดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมทักษะกีฬา และนันทนาการ  งานความปลอดภัยในสถานศึกษา
ชื่อ : นางสาวสมฤทัย พรมถานา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : งานกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
ชื่อ : นายเกียรติพล เกษมรัตนพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :งานโสตทัศนูปกรณ์ 
ชื่อ : นางแพรวพรรณ รวมสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :งานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  
ชื่อ : นางสาววีรานันท์ ไชยถา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :เว็บไซต์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางรุ่งนภา แสงงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบริหารบุคคล  
ชื่อ : นางพัชรินทร์ บุญเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์ 
ชื่อ : นางณัฐณิชา สามารถ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ชื่อ : นายธนวรรธน์ ศิริเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานงานอาคารสถานที่
ชื่อ : นางสุพรรณิกา วิชาเป็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :งานโภชนาการ 
ชื่อ : นายวิศิษฏ์ จิรนันทนุกุล
ตำแหน่ง : ครูคศ.1
หน้าที่หลัก :งานดูแลและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  
ชื่อ : นางสาวพัฒน์นรี ฝายนันชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : งานความปลอดภัยในสถานศึกษา
ชื่อ : นางจุฬาลักษณ์ เจียมผ่อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :งานกิจกรรมวันสำคัญและ งานพิธีการ
ชื่อ : นางสาวกัลญ์ฤทัยญ์ วัชรธนาโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ชื่อ : นางสาวรพีพรรณ วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : งานบริการ
ชื่อ : นางสาวจันทร์สิมา ตุ้ยยวง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวจุไรรัตน์ เชื้อสาร
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางวราภรณ์ ศิริเลิศ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางรัชนีวรรณ บุตรแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางรินรดา มีเดช
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางอังสุมา วิชาเหล็ก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายพศิน นะชนะ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวเจษฎาภรณ์ ถามา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายกิตติศักดิ์ สุโรพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นายธนากร แสงทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนงานเกษตร
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวพัชรี สุเรนทร์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวนฤมล คำรส
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางพัชรินทร์ บุญเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางจุฬาลักษณ์ เจียมผ่อง
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวรพีพรรณ วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นายนนท์ธวัช ยอดเรือน
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวจุฑาลักษณ์ พุฒดี
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวเยาวภา เหมือนทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนจิตวิทยา
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวพัทธ์ธีรตา ขัดเงางาม
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวพิมพ์พจนา วุฒิยาน
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนงานหัตถกรรม
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  ว่าที่ร้อยตรี​ธนวัฒน์​ จำรัส
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนเกษตร
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :ครูการศึกษาพิเศษ
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวกัสญาริน ย่างวินิจฉัย
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :ครูการศึกษาพิเศษ
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวอัญชญารัศมิ์ กิตติรัตน์เดชา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :ครูการศึกษาพิเศษ
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :