Spread the love
ชื่อ :  นายสมพงษ์ อุ่นใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางนงคราญ ดวงตา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวชญาณ์ธินิดา บัวผัน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวปิยะมาศ ศรีโพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางทิพย์ทิวา วิชาญ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :  หัวหน้างานสนับสนุนการเรียนการสอน
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางรวิสรา อินธิยา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :  หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพวิชาการนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางชุรีกร ปัญญาภู
ตำแหน่ง : 
ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพวิชาการแผนกมัธยมศึกษา
เว็บไซต์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายโฆษิต นุดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานอาคารสถานที่
เว็บไซต์ : เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางภรภัทร บุญชูภักดิ์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานกิจกรรมและชุมชนสัมพันธ์
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นายศราวุธ อินทนิล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนวิชาศิลปะ
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางน้ำฝน เวศนารัตน์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวผกามาศ กุลหนาน
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางณัฏฐาพร อุ่นใจ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางจิตรลดา กุดแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบริการ
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางปนัดดา สินันตา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นายจิระวัฒน์ วังกะ
ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่หลัก :วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางอัฏฐสินี เมฆคะ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางกมลลักษณ์ ตันติ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางนันทิยา สุโนธร
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางอัญชลี ทิพวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :

เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวสมฤทัย จีทิพย์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :เว็บไซต์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางมาติกา ศรีอ่อน
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวนาตยา คุ้ยจุ่น
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายเกียรติพล เกษมรัตนพร
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางรุ่งนภา แสงงาม
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบุคคล
เว็บไซต์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางภรภัทร พุ่มจีน
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นายธนวรรธน์ ศิริเลิศ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางณัฐณิชา สามารถ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสุพรรณิกา วิชาเป็ง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายวิศิษฏ์ จิรนันทนุกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวพัฒน์นรี ฝายนันชัย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวจันทร์สิมา ตุ้ยยวง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวจุไรรัตน์ เชื้อสาร
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางวราภรณ์ ศิริเลิศ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางรัชนีวรรณ บุตรแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางรินรดา มีเดช
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางอังสุมา วิชาเหล็ก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายพศิน นะชนะ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวเจษฎาภรณ์ ถามา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายกิตติศักดิ์ สุโรพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นายธนากร แสงทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนงานเกษตร
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวพัชรี สุเรนทร์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวนฤมล คำรส
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางพัชรินทร์ บุญเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางจุฬาลักษณ์ เจียมผ่อง
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวรพีพรรณ วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นายนนท์ธวัช ยอดเรือน
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวจุฑาลักษณ์ พุฒดี
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวเยาวภา เหมือนทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนจิตวิทยา
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวพัทธ์ธีรตา ขัดเงางาม
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
เว็บไซต์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวพิมพ์พจนา วุฒิยาน
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนงานหัตถกรรม
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  ว่าที่ร้อยตรี​ธนวัฒน์​ จำรัส
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนเกษตร
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :ครูการศึกษาพิเศษ
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวกัสญาริน ย่างวินิจฉัย
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :ครูการศึกษาพิเศษ
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวอัญชญารัศมิ์ กิตติรัตน์เดชา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :ครูการศึกษาพิเศษ
เว็บไซต์ :

เบอร์โทรศัพท์ :