ประกาศโรงเรียน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุกรณีชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ชื่อประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2,ไตรมาส 3 ,ไตรมาส 4

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุกรณีชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 13รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแลและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 13 รายการ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 13 รายการ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคางานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย หอนอนแบบมาตรฐาน 38 ประกาศวันที่ 18 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักิาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 4 รายการ ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2565

เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2564

เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย หอนอนแบบมาตรฐาน 38 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2564

เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย หอนอนแบบมาตรฐาน 38 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2564

เผยแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย หอนอนแบบมาตรฐาน 38 ประกาศวันที่ 9 ธันวาคม 2564

เผยแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 4 รายการ ประกาศวันที่ 9 ธันวาคม 2564

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา 29 มกราคม 2564

ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย บ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย จำนวน 1 หลัง (17 ธันวาคม 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2564 (17 ธันวาคม 2563)

-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24 มีนาคม 2563

-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24 มีนาคม 2563

ประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม พ.ศ.2563
เอกสารประกวดราคางานก่อสร้าง
-เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มีนาคม พ.ศ.2563

ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซม
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม พ.ศ.2563
เอกสารประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซม
-เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มีนาคม พ.ศ.2563

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม พ.ศ.2563
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
-เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มีนาคม พ.ศ.2563