งบทดลอง-มิ.ย. 65 >> 1. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ณ วันที่  30 มิถุนายน  2565 2. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

งบทดลอง-พ.ค. 65 >> ประจำเดือน-พ.ค.-2565 รายละเอียดงบทดลอง-ประจำเดือน-พ.ค.2565

งบทดลอง-เม.ย. 65 >> รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลอง ชื่อหน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

งบทดลอง-ประจำเดือน-เม.ย.2565>> รายละเอียด

งบทดลอง-มี.ค. 65 >> รายละเอียด

งบทดลอง-ก.พ. 65 >> รายละเอียด

งบทดลอง-ม.ค.65 >> รายละเอียด

งบทดลอง-ต.ค.62 >> รายละเอียด

งบทดลอง-พ.ย.62 >> รายละเอียด

งบทดลอง-ธ.ค.62 >>รายละเอียด

งบทดลอง-ม.ค.63 >> รายละเอียด

งบทดลอง-ก.พ.63 >> รายละเอียด

งบทดลอง-มี.ค.63 >> รายละเอียด

งบทดลอง-เม.ย.63 >> รายละเอียด

งบทดลอง-พ.ค.63 >> รายละเอียด

งบทดลอง-มิ.ย.63 >> รายละเอียด

งบทดลอง-ก.ค. 63 >> รายละเอียด

งบทดลอง-ส.ค. 63 >> รายละเอียด

งบทดลอง-ก.ย. 63 >>รายละเอียด

งบทดลอง-ต.ค. 63 >>รายละเอียด

งบทดลอง-พ.ย. 63 >> รายละเอียด

งบทดลอง-ธ.ค. 63 >> รายละเอียด

งบทดลอง-ม.ค. 64 >> รายละเอียด

งบทดลอง-ก.พ. 64 >> รายละเอียด

งบทดลอง-มี.ค. 64 >> รายละเอียด

งบทดลอง-เม.ย.64>>รายละเอีย

งบทดลอง-พ.ค.64>>รายละเอียด

งบทดลอง-มิ.ย.64>> รายละเอียด

งบทดลอง-ก.ค.64>> รายละเอียด

งบทดลอง-ส.ค.64>> รายละเอียด

งบทดลอง-ก.ย.64>> รายละเอียด

งบทดลอง-ต.ค.64>> รายละเอียด

งบทดลอง-พ.ย.64>> รายละเอียด

งบทดลอง-ธ.ค.64 รายละเอียด