Spread the love

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล นำโดยนายสมพงษ์  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิด”ลูกเสือไทย“ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ จัดพิธีสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข็มแข็ง อดทน

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

      เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยการนำนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธี จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ในกิจจกรรมวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่มีมาแต่โบราณ ปละปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับนักเรียน

กิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน (14 พฤษภาคม 2539) 26 ปี

      เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยการนำนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธี จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน (14 พฤษภาคม 2539) 26 ปี เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน

ร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ต้านภัยยาเสพติด”

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูบุคลากร ร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ต้านภัยยาเสพติด” ณ หนองน้ำครก อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00น.-16.30 น. ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษาฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 2

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยการนำนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธี ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการเกิดโรค และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดอก เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย รวมไปถึงการตระหนักถึงโทษของสารเสพติดการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงจากสารเสพติดและตระหนักถึงโรคและการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย ณ หอประชุมโรงเรียน และเดินรงรงค์ในชุมชนรอบโรงเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2565

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นำโดยนางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รับรายงานตัวนักเรียน เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับรายงานตัวนักเรียนทั้งจังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และได้เสริมความมั่นใจ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทีมบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลภูเพียง มาคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่นักเรียนทุกคนผลการดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย “เปิดเรียน On-Site ปลอดภัย อยู่ได้กับ โควิด-19”

การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 19 พ.ค. 2565 โดย นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นำโดยนายสมพงษ์ อุ่นใจผู้อำนวยการโงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนน่าน ร่วมต้อนรับ นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะคณะผู้ตรวจเยี่ยม เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง จ้งหวัดน่าน โรงเรียนนำเสนอมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และทำการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (ประเภทหอพัก) รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะตรวจเยี่ยมสถานที่และบริเวณจุดต่างๆในโรงเรียนตามความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะ