Spread the love

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย จากวิทยาลัยชุมชนน่าน

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย จากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และพาคณะเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล

พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าฯ โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ประกอบพิธี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดน่าน เข้าร่วมในพิธีณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

กิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจในจังหวัดน่าน ประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงก่อให้เกิด เทคโนโลยีฝนหลวง ตามโครงการพระราชดำริฝนหลวง ขึ้นมา เพื่อบรรเทาทุกข์ยาก แก่มวลพสกนิกร ให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งอย่างสัมฤทธิ์ผล

นักเรียนกลุ่มงานอาชีพการแสดงความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์ แสดงในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู นำนักเรียนกลุ่มงานอาชีพการแสดงความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์ แสดงในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 15 สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลน่าน “Comprehensive Cleft Care in the Regional Area”ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

กิจกรรมบูรณาการวันลอยกระทง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมบูรณาการวันลอยกระทง นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ฝึกปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาม และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป

ประกาศโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประเภทจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๕

ต้อนรับคณะ “APM Sharing สัมพันธ์ สานฝัน แบ่งปัน” ร่วมกับ ลูกค้าตัวแทนจำหน่าย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ต้อนรับคณะ จาก บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด เข้ามาจัดกิจกรรม “APM Sharing สัมพันธ์ สานฝัน แบ่งปัน” ร่วมกับ ลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ให้กับนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

รับรายงานตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับรายงานตัวนักเรียนในจังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และได้เสริมความมั่นใจ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดยมีการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่นักเรียนทุกคน

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 โดยการนำของนายพงศกาญจน์ คำศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล นำคณะครู เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ณ ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดน่าน

ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

การจัดทำ Portfolio ใน Google Site

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ “การจัดทำ Portfolio ใน Google Site” ณ ห้องประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ได้แก่ นายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว และนางมาลินี ธนะสมบัติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน