รับสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน เอกสารรับสมัครประกอบด้วย

  1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
  3. รูปถ่ายผู้ปกครอง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  4. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
  5. บัตรประจำตัวคนพิการ หรือ เอกสารรับรองความพิการ จำนวน 1 ฉบับ