การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ภาพกิจกรรม