การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้ ตามแนวทางของวอลดอร์ฟ

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑ พฤษจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา และการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้ ตามแนวทางของวอลดอร์ฟ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ภาพกิจกรรม