ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรระดับชั้นเรียน

เมื่อวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรระดับชั้นเรียน “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ แนว Active Learning ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

อบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยในสถานศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดน่าน ณ …

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลภูเพียง ณ …