อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Spread the love

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลภูเพียง ณ ห้องประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน