รับรายงานตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับรายงานตัวนักเรียนในจังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565…

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 โดยการนำของนายพงศกาญจน์ คำศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล นำคณะครู เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่…

ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สถานศึกษาปลอดภัย…

การจัดทำ Portfolio ใน Google Site

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ “การจัดทำ Portfolio ใน…

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ได้แก่ นายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว และนางมาลินี…

ประเพณีถวายทานสลากภัต

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมประเพณีถวายทานสลากภัต ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรระดับชั้นเรียน

เมื่อวันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรระดับชั้นเรียน “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ แนว…