วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

Spread the love

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล นำโดยนายสมพงษ์  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิด”ลูกเสือไทย“ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ จัดพิธีสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข็มแข็ง อดทน