เมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00น.-16.30 น. ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษาฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 2