กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยการนำนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธี ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการเกิดโรค และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดอก เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย รวมไปถึงการตระหนักถึงโทษของสารเสพติดการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงจากสารเสพติดและตระหนักถึงโรคและการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย ณ หอประชุมโรงเรียน และเดินรงรงค์ในชุมชนรอบโรงเรียน