ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2565

Spread the love

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นำโดยนางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)