ขอขอบพระคุณพระสุนทรมุนี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

Spread the love

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ขอขอบพระคุณในความกรุณาของพระสุนทรมุนี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ที่ได้บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เนื่องในโอกาสทำบุญอายุครบ 66 ปี 46 พรรษา ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง