กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยการนำนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธี ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการเกิดโรค และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดอก เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย รวมไปถึงการตระหนักถึงโทษของสารเสพติดการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงจากสารเสพติดและตระหนักถึงโรคและการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย ณ หอประชุมโรงเรียน และเดินรงรงค์ในชุมชนรอบโรงเรียน

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับมอบโล่เกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชรและโล่เกียรติคุณ โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ จากอธิบดีกรมอนามัย ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15