เผยแพร่ผลงานวิชาการ : การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
ผู้วิจัย นายสมพงษ์ อุ่นใจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานศึกษา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานที่วิจัย โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2563

Download บทคัดย่อ