รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับภาค นำโดย นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ประธานคณะกรรมการพร้อมคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน …

กิจกรรมวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน  จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไปและปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับนักเรียน ในการอนุรักษ์กิจกรรมวันมาฆบูชา และให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งมีเป็นประจำทุกปี

โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร ได้เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร ได้เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ตามองค์ประกอบ เพื่อให้ครูมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียน และเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อพัฒนาครูในการออกแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้คู่ความดี และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษาต่อไป