ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี ปีการศึกษา 2564 ซึ่งดำเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่…

ร่วมพิธีเปิดโครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ.)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดโครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด…

กีฬาสีนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดงานกีฬาสีภายในโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย…