ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี ปีการศึกษา 2564 ซึ่งดำเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง โรงพยาบาลภูเพียง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลใน เขตอำเภอภูเพียง (ภาพกิจกรรม)

ร่วมพิธีเปิดโครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ.)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดโครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ.) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 …

รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid – 19 ในเข็มที่ 3 ของนักเรียน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 นักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid – 19 ในเข็มที่ 3 เพื่อลดความรุนแรงจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา ณ โรงพยาบาลอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน